Akademia Leszka Blanika AZS AWFiS

Rekrutacja

rekrutacja na rok 2022/2023

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Dane dziecka / uczestnika

Wybierz ilość zajęć w tygodniu

Pakiet zniżkowy

Zniżki dotyczą tylko i wyłącznie osób uczestniczących w naszych zajęciach.
Dla każdego uczestnika zajęć wypełniamy formularz osobno.

Dane rodzica

UWAGA - w przypadku chęci zwiększenia ilości zajęć w tygodniu po dokonaniu zapisu, prosimy nie dokonywać zapisu ponownie. W takim wypadku należy wysłać wiadomość pod adres kontakt@akademiablanika.pl

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu ALB AZS AWFiS i akceptuję jego treść
W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego do Zajęć gimnastycznych organizowanych przez KS AZS AWFiS wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich i dziecka/podopiecznego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez KS AZS AWFiS akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamach wyłącznie na potrzeby Programu zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć́ mogą̨ zostać́ umieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie posiada żadnych przeciwskazań do uprawiania sportu zarówno w stopniu rekreacyjnym jak i wyczynowym co potwierdzają posiadanie przezemnie aktualne badania lekarskie orzekające zdolność do uprawiania sportu.
Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na jego, udział w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.